06-30 53 27 01 info@healthyhumanimal.nl

PRIVACY POLICY

Healthy HumAnimal, gevestigd aan Drentseweg 6 8426 ER Appelscha, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.healthyhumanimal.nl
Drentseweg 6
8426 ER Appelscha 
Tel: 06-30532701

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthy HumAnimal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healthyhumanimal.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Healthy HumAnimal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– medische informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Healthy HumAnimal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze blog, nieuwsbrief en/of reclamefolder
Voorlichting geven met betrekking op de gezondheid van jou en/of jouw dier(en)

Geautomatiseerde besluitvorming
Healthy HumAnimal neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy HumAnimal) tussen zit. Healthy HumAnimal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart, Windows, Word, Excel, Google, Facebook, LinkedIn en WordPress. Deze programma’s worden gebruikt om diensten kenbaar te maken, om informatie in op te slaan en om berekeningen te kunnen maken. Systemen worden gebruikt in het belang van de cliënt en er zijn geen verwachte gevolgen voor betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Healthy HumAnimal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn van 7 jaar > Reden : als je later weer gebruik wilt maken van mijn diensten kan ik de eerder verstrekte informatie weer gebruiken

Delen van persoonsgegevens met derden
Healthy HumAnimal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthy HumAnimal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@healthyhumanimal.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Healthy HumAnimal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Healthy HumAnimal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthy HumAnimal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@healthyhumanimal.nl